Vacatures

AVG Status De Visserij Tilburg

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR), en is bedoeld om de privacy van elk individu in de EU beter te beschermen.

De Visserij Tilburg is toegewijd om vóór 25 mei 2018 te voldoen aan de AVG, omdat wij erg veel waarde hechten aan de privacy van onze klanten. Op dit moment wordt er hard gewerkt door ons en externen om De Visserij Tilburg vóór de ingangsdatum aan de AVG te laten voldoen. De stappen die we hiervoor zetten staan hieronder, inclusief de status op dit moment.

Deze checklist is voor het laatst bijgewerkt op 23 mei 2018
Onderzoek naar benodigde stappen voor het voldoen aan de AVG d.m.v. internet-onderzoek, verschillende vergaderingen, website checks en inschakelen externen – VOLTOOID
AVG status pagina aanmaken en op website plaatsen – VOLTOOID
Privacy beleid opstellen en op website plaatsen – VOLTOOID
Disclaimer opstellen en op website plaatsen – VOLTOOID
Communiceren naar websitebezoekers waarom wij gegevens opvragen in het contactformulier en wat we me deze gegevens doen – VOLTOOID

Opstellen en ondertekenen van verwerkersovereenkomsten tussen De Visserij Tilburg en alle derde partijen - WORDT AAN GEWERKT
Samenvatten van alle verwerkersovereenkomsten in een Register Verwerkingsactiviteiten - WORDT AAN GEWERKT
Interne procedures voor gebruik van data aanpassen en maken om te kunnen voldoen en blijven voldoen aan de AVG – WORDT AAN GEWERKT
Herhaald testen van huidige status AVG – WORDT AAN GEWERKT
Volledig voldoen aan de AVG en dit communiceren naar klanten en andere betrokkenen – WORDT AAN GEWERKT

Wat moeten de gasten van De Visserij Tilburg doen?

Iedere bestaande en nieuwe gast van De Visserij Tilburg zal op de hoogte gesteld worden van ons Privacy Statement.

Overzicht van AVG documenten De Visserij Tilburg

Privacy Statement
Disclaimer
Register Verwerkingsactiviteiten

Wij zijn verplicht om onze gasten te informeren over de toezichthoudende autoriteit in Nederland; dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht er iets mis zijn met het beleid rondom (persoons)gegevens van De Visserij Tilburg, horen we het graag via info@devisserij.nl. Het is daarnaast mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy Statement De Visserij Tilburg

Algemeen

De Visserij Tilburg respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Vanwege volledige transparantie met onze gasten hebben wij een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot de verwerkingen van data. Dit beleid zorgt ervoor dat onze gasten en andere betrokkenen hun privacy-rechten op toegankelijke wijze kunnen uitoefenen.

Bekijk uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

De Visserij Tilburg, gevestigd aan Havendijk 36 5017AM Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit Privacy Statement. Wij zijn te bereiken via 013 820 09 63 of info@devisserij.nl.

Toestemming

Door toestemming te geven voor het gebruik van uw (persoons)gegevens gaat u akkoord met het gebruik van deze gegevens voor bedrijfsdoeleinden van De Visserij Tilburg. Door akkoord te gaan met onze Privacy Statement gaat u akkoord met de voorwaarden die wij in dit document hebben opgenomen. Uiteraard mag u deze toestemming te allen tijde weer wijzigen en/of intrekken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Visserij Tilburg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Gegevens over activiteiten op onze website;
- Frequentie van bezoek;
- Reviews over De Visserij Tilburg;
- Bankrekeningnummer, adresgegevens en bedrijfsnaam (enkel bij facturatie);
- Leeftijd, CV en sollicitatiesamenvatting in geval van een sollicitatieprocedure.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@devisserij.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Visserij Tilburg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling;
- Het opslaan van uw reservering;
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Visserij Tilburg neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Visserij Tilburg) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Visserij Tilburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie

Bewaartermijn

Reden

Persoonsgegevens

5 jaar

Het opbouwen van een duurzame relatie met onze gasten.

Frequentie van bezoek

5 jaar

Het opbouwen van een duurzame relatie met onze gasten.

Gegevens over uw activiteiten op onze website

6 maanden

Commerciële doeleinden

Reviews

5 jaar

Interne evaluatie, conceptverbetering en het opbouwen van een duurzame relatie met onze gasten.

Financiële persoonsgegevens

Financiële gegevens en persoonsgegevens worden 7 jaar bewaard conform de wettelijke voorschriften.

Het mogelijk maken van een betaling (op rekening).

Leeftijd, CV en sollicitatiesamenvatting in geval van een sollicitatieprocedure

Zo lang als de desbetreffende persoon bij De Visserij Tilburg in dienst is.

Interne evaluatie

Delen van persoonsgegevens met derden

De Visserij Tilburg verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Visserij Tilburg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met alle derde partijen treft De Visserij Tilburg een verwerkersovereenkomst. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Partijen die namens De Visserij Tilburg persoonsgegevens bewerken of verwerken:

- De Visserij Tilburg
- Studio Web Presence
- Tablemanager
- Iens
- Tripadvisor
- Horeko
- Bork

Raadpleeg voor de exacte verwerking van data namens De Visserij Tilburg ons Register Verwerkingsactiviteiten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Visserij Tilburg. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens opsturen naar info@devisserij.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

De Visserij Tilburg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Visserij Tilburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@devisserij.nl.

Aanpassingen Privacy Statement

Deze privacyverklaring is van mei 2018. Wij behouden ons het recht voor deze Privacy Statement aan te passen. Wijzigingen zullen te allen tijde op www.devisserij.nl worden gepubliceerd.

Disclaimer De Visserij Tilburg

Dank voor uw bezoek aan de website van De Visserij Tilburg. De voorwaarden in deze disclaimer zijn van toepassing op www.devisserij.nl en zijn beschikbaar gesteld door De Visserij Tilburg. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis. Het intellectueel eigendom berust bij De Visserij Tilburg. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Visserij Tilburg is het niet toegestaan om tekst, fotomateriaal of andere materiaal op deze website te gebruiken. Neem voor het gebruik van materiaal van deze website contact op met imke@deburgerij.nl.

De Visserij Tilburg streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht de informatie van of de inhoud op deze website onverhoopt onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen wij daar geen aansprakelijkheid op aanvaarden.

Alle door u verstrekte (persoons)gegevens worden in vertrouwen en zorgvuldig behandeld. Enkel waar nodig werken wij samen met derden. Bekijk onze Privacy Statement voor deze derde partijen.

De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

De Visserij Tilburg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op de websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.